GENERALFORSAMLING I FÆLLESHAVEN

TORSDAG DEN 19. FEBRUAR 2015

 


Leif, Rigmor, Birgit, Jørgen F.M., Anton, Gurli, Nancy, Edel, Anna, Helga, Erik, Jens, Poul, Jørgen J, Ulla, Randi.

Edel havde bagt fastelavnsboller.

Dagsorden og referat:

1.    Valg af dirigent og referent.
Rigmor dirigent, Ulla referent

2.    Bestyrelsens beretning.
v/Anna – beretningen sendes ud.
Beretningen blev godkendt.

Hvorfor er nogle kartoflerne sorte indvendige? Vi ved ikke hvorfor. Leif har hørt, at flere avlere har klaget over det i år.

3.    Godkendelse af regnskab 2014
Leif gennemgik regnskabet, hvor der var et overskud på godt 4.500 kr. i 2014. Regnskabet blev godkendt.

4. Evt. indkomne forslag
Kun rettidige indsendte forslag kan behandles under pkt. 4.
Helgas forslag: Rettidigt.
Vivi/Sune: Forslag om net over lagergrøntsager, Ikke rettidigt indsendt, men nævnt under pkt. 10.
Bodil: Kommentarer vedr. kontingent for urteplukkere, Ikke rettidigt indsendt, men nævnt under drøftelsen af pkt. 5.

Helgas forslag var udsendt til alle inden mødet, og handlede om sammensætning/funktion af hhv. bestyrelse og styregruppe. Forslaget blev drøftet, men blev trukket uden afstemning.
Drøftelsen mundede i stedet ud i, at vi skal have fokus på
, at det er på fælleshavemøder, at der træffes beslutninger om havens drift.
Det aftaltes, at forslag kan sendes til Rigmor, som så inden fælleshavemødet samler indkomne forslag og sender dem ud til medlemmerne.

Udpluk fra drøftelsen:
Vi skal have en bestyrelse for at kunne leje jorden af kommunen.
Driften besluttes på fælleshavemøder.
Styregruppen skal have mindst én person fra hver gruppe.
Det er svært at komme igennem med nye ideer.
Gruppen vælger selv medlemmer til styregruppe.
Ærgerligt hvis der ikke er plads til dem der vil noget.
Gruppen må gerne sende flere til styregruppemøder
Demokratiet ligger på fællesmøderne
Nogen synes at de gamle i styregruppen tromler forslag ned. Det skal de gamle tænke over
.
Hvis man vil være med til at bestemme, så må man møde frem til fælleshavemøderne.
Det høres fra flere ”det har vi prøvet” ”det dur ikke”
Selve driften – bestemmes på fælleshavemøder, hvis der på generalforsamling stilles et forslag vedr. drift, så behandles det på generalforsamlingen.
Vi skal huske at være glade for at nogen trækker læs, fx markplan, regnskab.
Styregruppen tager nogle beslutninger i den forbindelse. Jo flere beslutninger der skal træffes på Fælleshavemøderne, jo flere vil der komme. Opfordring til de gamle om at lytte.
Kom med forslag inden et fælleshavemøde, så det kan sendes ud for inden.

Når styregruppens medlemmer siger noget på fælleshavemøde, så er det for egen regning – ikke på styregruppens vegne.

 

5.    Budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent.
Leif gennemgik budget. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent for Fælleshavens medlemmer på samme pris som i 2014 (dvs. 800 kr. for voksne, 250 kr. for hjemmeboende børn fra 13 år, og 100 kr. for børn 3-12 år), men lade betalingen for urteplukkere stige med 25 kr. til 350 kr.

Det blev drøftet, om kontingentet for urteplukkerne skulle stige med mere end foreslået, men det var der ikke stemning for. Budgettet og forslag til kontingenter blev godkendt. Dvs. en stigning på 25 kr. for urteplukkere.

Vedr. Ny Dome.
Rigmor: Vi har fået tilskud om aktivitetsstøtte på 25.000 kr. til ny dome af Aarhus Kommune. Vi skal selv betale udgifter herudover, - kan finansieres af havens egenkapital. Prisen for Domen er 25.000 inkl. moms hos ECO-dome. Herudover skal forventes udgifter til fundamentet og professionel hjælp. Anslået til 15.000 kr
., som afsættes på budgettet.
Der skal nedsættes et dome-byggeudvalg, som skal planlægge, igangsætte og drive domebyggeriet. Kommunen ønsker at skelettet står klar den 30. maj, hvor skoven indvies.

Hvem vil deltage i byggeudvalget?
Anton, Jens, 2x Jørgen og Rigmor er dome-byggeudvalg. De indkalder os andre til at komme og arbejde efter behov.

6. Valg til bestyrelsen. Der er i alt fem bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år. På valg i år er Ulla, Anna og Birgit. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer (Leif og Rigmor) er ikke er på valg i år.
Ulla, Anna og Birgit blev genvalgt.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for ét år.
Suppleanter: 1. suppleant Erik, og 2. suppleant Edel
Revisor: Gurli
Revisorsuppleant: Poul

8. Medlemssituationen 2015.
Mette og Anette Morgensol er nu udmeldt af haven, og et bed var herreløst sidste år, så vi skal have i alt tre nye ind.
Første nye medlem er fundet: Birgit Anker Pedersen.
Rigmor kontakter øvrige på ventelisten.
Det ser ud til, at vi bliver fuldtallige.

9. Gruppeopgaver og gruppedannelse.
Har nogen ønsker om gruppeskift?
Meld ind til styregruppen hurtigt

10. Evt.

Forslag om net i/over kasser i jordkælderen pga. problemer med mus (eller andre dyr). Nogle mener, at der må være kommet huller i jordkælderen, hvor små dyr kan komme ind. Andre at døren efterlades åben. Nogle foreslog musefæller. Lagergruppen vurderer.

HUSK:
Reserver allerede nu følgende datoer:

Lørdag den 21. marts: Møgfyldning og kompostspredning

Søndag den 22. marts: Kompostspredning

Lørdag den 28. marts: Evt. kompostspredning

Søndag den 29. marts: Kompostspredning og Fælleshavemøde

Det vil det være dejligt, hvis rigtigt mange møder op.